Tro og livssyn

Høgskolen i Østfold skal være en inkluderende utdanningsinstitusjon hvor det legges til rette for et bredt mangfold blant studentene, og det skal være rom for annerledeshet. De som søker utdanning ved høgskolen og de som er studenter ved høgskolen skal møtes med respekt uavhengig av religion og livssyn. 

Kunnskapsdepartementet har definert at følgende gjelder som generelle retningslinjer for tilrettelegging for tros- og livssynspraksis:

  1. Vi plikter å legge til rette for studenter med særskilte behov, så langt det er mulig og rimelig (Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (5))
  2. Vi plikter å ikke diskriminere, direkte eller indirekte, på grunn av etnisitet, religion, eller livssyn (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn § 6).
  3. Tilrettelegging må ikke gå på bekostning av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium (Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (5))
  4. Når en student er ute i praksis har også den aktuelle arbeidsgiver plikter overfor studenten (Arbeidsmiljøloven).

Under følgende overskrifter kan du lese mer om hvordan Høgskolen i Østfold ønsker å tilrettelegge for et mest mulig inkluderende læringsmiljø for alle studenter uavhengig av religion og livssyn:

Stillerom

Trenger du et sted å trekke deg tilbake i en travel hverdag? Et sted å samle tankene dine? Det stille rommet er til for en pause, for å sortere inntrykk eller for å ha et sted hvor ingen krever noe av deg. Ved begge studiesteder er det etablert stille rom som kan benyttes av studenter og ansatte som ønsker å søke stillheten i løpet av en arbeids-/studiedag. 

Rommene er enkelt innredet og religionsnøytrale, hvilket innebærer at de skal kunne benyttes uavhengig av eventuell religiøs preferanse. Rekvisitter som knytter seg til en bestemt religion eller trosretning må ikke prege rommet og skal legges til side når de ikke er i bruk.

Her finner du stillerom:

 

Religiøse hodeplagg

Det er ikke noe generelt forbud mot bruk av plagg som medfører tildekking av ansiktet ved HiØ. Studentene har samme frihet i valg av klesdrakt på skolens to studiesteder som ellers i samfunnet. Høgskolen har kun anledning til å kreve at studenter viser ansiktet dersom det er et saklig, sikkerhetsmessig (bruk av farlig utstyr i opplæringen) eller faglig begrunnet behov for dette.


Særskilte hensyn for regulering:

I situasjoner der studenter må identifisere seg, som for eksempel i forbindelse med eksamen, må studenter som bærer plagg som dekker ansiktet være innstilt på å vise ansiktet i forbindelse med fremvisning av legitimasjon.

Det samme krav til identifisering gjelder der det tas bilde av studentene ved utstedelse av studentbevis. Under eksamen med tilsyn må studentene være innstilt på å vise fram at man ikke har øretelefoner/øreplugger eller lignende koblet til mobil, iPod eller lignende elektronisk enhet.


Faglig begrunnelse for forbud:

Ved høgskolens utdanninger er det et grunnleggende krav til aktiv studentdeltakelse i undervisnings- og veiledningssituasjoner. Åpen og god kommunikasjon er nødvendig for å sikre at studentene gis samme mulighet til å oppnå forventet læringsutbytte.

Bruk av plagg som medfører tildekking av ansiktet er ikke forenlig med slike grunnleggende faglige forutsetninger, og er ikke tillatt ved:

I all praksisopplæring er det krav om god og åpen kommunikasjon. Innenfor helsefagutdanningene stilles det også krav om at studentene bærer uniform. Det er ikke tillatt å bruke plagg som medfører tildekking av ansiktet i noen praksisopplæring ved HiØ (intern/ekstern), uavhengig av om det i opplæringen stilles krav om uniform eller ikke.

For labøvelser og lignende er det kravet om at studentene benytter særskilt beskyttelsesutstyr som er avgjørende, og det er sikkerhetshensyn som ligger til grunn for et forbud.

Bruk av plagg som medfører tildekking av ansiktet vil normalt være tillatt ved bruk av:

Religion på arbeidsplassen for studenter i praksis

Når studenter ved HiØ er i praksis oppstår et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom student og praksissted. Følgende lenker kan være til nytte for studenter som er i praksis eller ansatte som er i dialog med praksisinstitusjonene om håndtering av saker som omhandler religion på jobb.

 

Fritak for undervisning/søknad om utsatt eksamen grunnet helligdager

Fritak grunnet helligdager vurderes av Kunnskapsdepartementet som særskilte behov som institusjonene skal søke å tilrettelegge for så langt det er mulig og rimelig i tråd med UH-lovens § 4-3 (5). Tilretteleggingen må imidlertid ikke føre til reduksjon av de faglige krav som stilles til det enkelte studium. Som i all tilrettelegging er det viktig at lærestedet og studenten samarbeider om gode og hensiktsmessige løsninger.

Søknad om utsatt eksamen eller obligatorisk undervisning grunnet helligdager kan begrunnes med henvisning til Lov om trussamfunn og ymist anna § 27a: Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion.

Likestilling- og diskimineringsombudet peker i sin veileder Religion på jobb at arbeidsgiver bør, så langt det er mulig, legge til rette for fri på religiøse høytidsdager. De peker imidlertid på at det er viktig at den ansatte melder fra i god tid, slik at det kan tas hensyn til dette når arbeidstiden planlegges. På den måten ansvarliggjøres den ansatte samtidig som det blir mulig for leder å planlegge. Dette ansvaret vil også gjelde for studenter ved HiØ som må søke om en slik tilrettelegging til satte frister på lik linje med annen tilrettelegging.

Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL) sin helligdagskalender kan være til hjelp i eksamensplanlegging.

Tilrettelagt eksamen i Studenthåndboka

Råd og veiledning

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) Råd og Helse tilbyr gratis samtaler og kurs for høgskolens studenter. Du kan reservere en time på nett for å få informasjon, råd eller veiledning som kan være nyttig for å mestre studiehverdagen. SiØ Råd og Helse har studentrådgivere, spesialpedagog, psykolog og helsesøster.

På SiØ Råd og Helse sine nettsider finner du kontaktinformasjon, nettskjema for timebestilling og informasjon om kurs og andre tilbud. 

Sei ifrå: ris og ros til HiØ

Høgskolen i Østfold ønsker å tilby et trygt og engasjerende læringsmiljø for våre studenter. For å få til det er vi avhengig av ros og ris. Sei ifrå er et åpent og lett tilgjengelig verktøy som du kan bruke når du ønsker å si ifra om noe du er fornøyd med, eller når du mener noe må forbedres.

Det er mulig å være anonym, men hvis du fyller ut navn og e-post vil du motta et personlig svar innen tre dager fra du sender henvendelsen med informasjon om den videre saksgangen, og eventuelle tiltak som iverksettes. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og kun kvalitetsrådgiver og den som skal behandle saken har tilgang til informasjonen i meldingen. 

Give us feedback! Help us to improve.  

 

Ressurser: